Kasutustingimused

IntelliPokeri lõppkasutaja leping

Seda lõppkasutaja lepingut ( "Leping") pead sa ( "Kasutaja" või "sina") lugema täismahus, enne kui kasutad IntelliPokeri teenuseid või tooteid. Pane palun tähele, et Leping moodustab juriidiliselt siduva lepingu sinu ja Rational Instructional Services Ltd. (siinkohal viidatud kui "IntelliPoker" või "meie") vahel. Viimane on aadressil  www.intellipoker.com ("Sait") oleva internetisaidi omanik ja tööshoidja. IntelliPoker on Rational Entertainment Enterprises Limitedi (siinkohal viidatud kui "PokerStars"), mis omab ja hoiab töös aadressil  www.pokerstars.eu ( "PokerStarsi Sait") asuvat internetisaiti, partnerkompanii.

Lisaks selle Lepingu kasutustingimustele vaata palun üle ka meie Privaatsuspoliitika ja teised reeglid, poliitika ja kasutustingimused, mis on seotud Saidil pakutavate teenuste ja kampaaniatega ning nendega, millele siin viidatakse ja millest sind võidakse aeg-ajalt teavitada.

Vajutades IntelliPokeriga registreerumise ning Saidi kasutamise osana nupul "Nõustun", nõustud sa selles Lepingus toodud kasutustingimustega ning Privaatsuspoliitika tingimustega. Mõlemaid võidakse aeg-ajalt uuendada või kohandada.

Kuna mõned Saidil olevad teenused ja tooted on kättesaadavad ka neile, kes ei ole IntelliPokeri liikmed, siis selle Lepingu kasutustingimused kehtivad ilma muudatusteta ka kasutajatele, kes kasutavad Saiti ilma eelneva registreerimiseta. 

1. Üldised tingimused

 1. Käesolevate kasutustingimuste kohaselt annab IntelliPoker sulle isikliku ja mitteülekantava õiguse kasutada Saidil pakutavaid IntelliPokeri teenuseid, tooteid ja sisu, mille hulka kuulub tekst, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika ning heli ("Saidi sisu") (kõik kokku moodustab "Teenuse"). Igaühele, kes on Saidil lõpule viinud registreerumise protseduuri, viidatakse järgnevalt kui "IntelliPokeri liige".
 2. IntelliPokeri liikmeks võivad saada ainult PokerStarsi Saidil registreeritud mängijad. Registreerudes Saidil, annad sa PokerStarsile õiguse edastada IntelliPokerile kõik sinu kohta käiva isikliku informatsiooni, mille nad on kogunud vastavuses PokerStarsi Privaatsuspoliitikaga.
 3. Teenus ei ole kasutamiseks (i) alla 18-aastastele isikutele, (ii) isikutele, kes on oma õigusruumis alaealised (mõlemale viidatakse kui "alaealised") või (iii) isikutele, kes ühenduvad Saidiga õigusruumidest, kus selle tegemine on ebaseaduslik. IntelliPoker ei saa tõestada Teenuse seaduslikkust igas õigusruumis ja seega on selle eest vastutav Kasutaja.
 4. Me jätame endale õiguse küsida suvalisel ajal tõendeid sinu vanuse kohta veendumaks, et Teenust ei kasuta alaealised. Samuti jätame me endale õiguse peatada või tühistada sinu konto ning ajutiselt või jäädavalt eemaldada sind Teenuse kasutamiselt juhul, kui sa ei esita oma vanuse kohta rahuldavaid dokumente või kui me kahtlustame, et oled alaealine.
 5. Teenus on mõeldud ainult Kasutaja isiklikuks kasutamiseks. Kasutajal tohib IntelliPokeris olla ainult üks konto ning ta kasutab Teenust ainult läbi selle ühe konto. Lisaks sellele ei tohi Kasutaja lubada teistel isikutel läbi enda konto Teenust kasutada. Sellel Saidil pakutud Auhinnad sõltuvad võitja asukoha riigi seadusandlusest. Seetõttu ei tohi me reklaamitud auhinda väljastada, kui see on vastava seadusandlusega vastuolus.
 6. IntelliPokeril on volitused Kasutaja IntelliPokeri kontot avada, käigus hoida ning sulgeda. IntelliPokeri juhtkonna otsused, mis puudutavad kõiki Kasutaja konto aspekte, Teenuse kasutamist või vaidlusi, on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele.
 7. Sa annad IntelliPokerile õiguse avaldada teistele Saidi kasutajatele (registreeritud või mitte) järgnevat sinu kohta käivat informatsiooni sinu avaliku profiili osana: sinu kasutajatunnus; kuupäev, mil sa registreerusid Saidil; kellaaeg, mil logisid viimati Saidile; sinu elukohariik; sinu valitud pilt; sinu isiklik pilt; sinu "sõnum" teistele mängijatele; sinu turniiride tulemused ning sinu hetke staatus PokerStarsi Saidil.

2. Garantiid ei anta

 1. IntelliPoker ei võta enda kanda otseseid ega kaudseid garantiisid, mis on seotud sinule "AS IS" pakutava Teenusega (kaasa arvatud Saidi sisu). Me ei anna mingeid garantiisid, mis puudutavad Teenuse kvaliteeti, terviklikkust, eesmärgipärasust või täpsust.
 2. Saidi sisu võib sisaldada informatsiooni, mis puudutab pokkerimängu erinevaid juriidilisi aspekte. Seda informatsiooni pakutakse sulle üldise taustinformatsioonina ning see ei kujuta endast ega ole mõeldud juriidilise nõuandena. Soovitame kindlasti spetsiifilistes küsimustes konsulteerida oma kvalifitseeritud juristiga.
 3. Hoolimata sellest, et teeme omalt poolt parimaid jõupingutusi, et pakkuda sulle kõrgeimal tasemel teenuseid, ei anna me garantiid, et Teenus oleks häirimata, ajakohane ning veatu ja et defektid kõrvaldataks ning et teenus oleks vaba viirustest.
 4. IntelliPoker jätab endale õiguse Teenust ja Saidi sisu ilma etteteatama peatada, muuta, kõrvaldada või täiendada. Meil ei ole vastutust kaotuste suhtes, mida sulle sellised IntelliPokeri otsused põhjustada võivad.
 5. Sa nõustud, et mitte mingitel asjaoludel ei ole IntelliPoker ega tema partnerid vastutavad (a) ühegi kasutaja kaotuste puhul, mis on seotud Saidil sisalduva informatsiooniga või selle ärajätmisega; (b) ühegi kasutaja toetumise puhul Saidi sisule, sõltumata sellest, kas Saidi sisu on õige, kaasajastatud ja täielik; (c) tegevuste puhul, mida sina või mõni teine isik ette võtab, toetudes Saidi sisule või Saidi kasutamise tulemusena.

3. Intellektuaalne omand

 1. Termin "IntelliPoker" ja kõik muud kaubamärgid, teenuse nimetused ja/või IntelliPokeri poolt aeg-ajalt Saidil kasutatavad kaubamärgid ( "Kaubamärgid") on IntelliPokeri või ühe tema kompanii või litsentsiaari kaubamärgid ja teenuse nimetused ning neil on kõik õigused sellistele Kaubamärkidele.
 2. Saidi sisu kuulub IntelliPokerile või ühele tema kompaniile ning on kaitstud autoriõiguse ja/või intellektuaalse omandi kaitse või muu regulatsiooni poolt. Käesolevaga sa tunnistad, et Teenust ja Saiti kasutades ei omanda sa Saidi sisule ega ühelegi selle osale mingeid õigusi. Mitte mingitel asjaoludel ei tohi sa kasutada Saidi sisu ilma IntelliPokeri eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 3. Sa tohid kasutada Saidi sisu enda isiklikuks otstarbeks ning uuringuteks. Sa ei tohi teistele osapooltele materjali taasavaldada, üle kanda, uuesti levitada ega teisiti kättesaadavaks teha. Samuti ei tohi sa sisu avaldada ühelgi veebilehel, online teenusena ega enda ega teiste isikute teadaannetes ilma IntelliPokeri eelneva kirjaliku nõusolekuta.

4. Foorumid, vestlus ja blogid.

 1. Teenuse osana pakub IntelliPoker sulle võimalust pääseda ligi ning postitada pokkerit puudutavaid sõnumeid Saidi foorumites, vestlustes ja blogides (moodustavad kokku "Arutelu teenuse"). Iga Kasutaja peab Arutelu teenuse kasutamiseks järgima toodud reegleid. Kasutaja ühinemist Arutelu teenusega tõlgendatakse kui tema vastuvaidlematut nõustumist toodud reeglitega.
 2. Kasutajal on keelatud postitada seadusevastast, rõvedat, laimavat, ähvardavat ning isiklikku informatsiooni teiste isikute kohta, mis on vastuolus seadusega või mis on teisiti ründav. See üldine reegel kehtib ka siis, kui Kasutaja kasutab IntelliPokeri liikme pildi võimalust.
 3. Kasutajatel on keelatud teha avaldusi, mis reklaamivad teiste osapoolte teenuseid ja tooteid, välja arvatud IntelliPoker või PokerStars. Lisaks sellele ei tee Kasutaja avaldusi IntelliPokeri, PokerStarsi või Teenuse kohta, mis ei ole tõesed, või mis on halvustavad või kriitilised.
 4. Arutelu teenused on ainult isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Järgmised Arutelu teenuste kasutamised on kompromissitult keelatud: (a) toodete müümine või reklaam, teiste agiteerimine või Arutelu teenuse kasutamine mistahes kaubanduslikul eesmärgil või (b) läbi Arutelu teenuse ükskõik, milliste sõnumite või teadaannete postitamine, mis sisaldavad, kuid ei piirdu, reklaame, uuringuid, võistlusi, püramiidskeeme, kettkirju, heategevuspalveid, avaldusi allkirjastamiseks, prügikirju ning spämmi.
 5. Kasutajad ei tohi Arutelu teenust kasutada isikliku informatsiooni kogumiseks teiste Kasutajate kohta, mille hulka kuulub interneti aadresside kogumine, eesmärgiga saata reklaame, uuringuid, võistlusi, püramiidskeeme, kettkirju, heategevuspalveid, avaldusi allkirjastamiseks, prügikirju ning spämmi.
 6. Kasutajad ei tohi kasutada Arutelu teenust sellise materjali postitamiseks, mis sisaldab tarkvara, programme või rakendusi, mis võivad kahjustada Saidi või teiste kasutajate tarkvara või riistvara.
 7. Nimetatud Arutelu teenuse keelatud kasutused on käsitletavad selle Lepingu rikkumisena ning IntelliPokeril on lubatud oma äranägemise järgi võtta ühepoolselt tarvitusele juriidilised või tehnilised abinõud, mis võib tähendada Kasutaja konto ajutist või alalist sulgemist.
 8. Iga Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav oma postituste täpsuse ja seaduslikkuse eest Arutelu teenuses ning iga Kasutaja vastutab sisalduva väära ning ebakohase materjali pärast. Igasuguse materjali puhul, mida sa Saidil postitad, annad sa garantii, et sul on sellise materjali avaldamiseks Saidil õigus ning et selle sisu kasutamine Saidil ei kahjusta ühegi kolmanda osapoole õigusi.
 9. IntelliPokeril on õigus jälgida kõiki Kasutajate poolt tehtavaid postitusi ning selliseid postitusi vajadusel ilma etteteatamata kustutada või muuta. Kasutajal ei ole IntelliPokerile selles suhtes mingeid pretensioone.
 10. Lisaks jätab IntelliPoker endale õiguse alaliselt blokeerida ligipääsu Arutelu foorumile nendel Kasutajatel, kes korduvalt rikuvad siintoodud reegleid. IntelliPokeri pretensioone puudutavad otsused on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele.
 11. Kuna IntelliPokeril ei ole võimalust jälgida kõiki Kasutajate poolt tehtud postitusi, siis iga Kasutaja, kellel on kaebusi Arutelu teenuses tehtud postituste suhtes, võib kirjutada IntelliPokerile aadressil: support@intellipoker.ee, selgitades selgelt probleemi sisu. IntelliPokeri pretsensioone puudutavad otsused on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele.
 12. Sa tunnistad, et kõik Arutelu teenuses postitatud materjal muutub  IntelliPokeri omandiks ning IntelliPokeril on õigus seda materjali uuesti avaldada nii nagu peetakse sobivaks, kaasa arvatud kaubanduslikel eesmärkidel. 
 13. Iga Kasutaja nõustub kaitsma IntelliPokerit ja teda esindavaid juhte, töötajaid ning agente igasuguse vastutuse eest, mis on seotud kahjude, kaotuste ja nõuetega (kaasa arvatud juriidilised tasud), mis on põhjustatud Kasutaja poolsetest postitustest Arutelu teenuses ja sellega seonduvast. Iga Kasutaja loobub ka igasugustest nõuetest, mis on seotud võimalike Arutelu teenuse kasutamisega seotud kahjude ja kaotustega.
 14. IntelliPoker ei garanteeri Arutelu teenuses oleva materjali ja informatsiooni täpsust ja õigsust. Vastutus selle eest lasub Kasutajal. Iga Kasutaja nõustub, et Arutelu teenust ja selles sisaldavaid materjale pakutakse printsiibil "AS IS" ilma igasuguse garantiita selle täpsuse, terviklikkuse ega kvaliteedi kohta. IntelliPoker ei vastuta mitte mingil juhul kahjude, kaotuste ega nõuete korral, mis on seotud Kasutaja poolse Arutelu teenuse või selles sisalduvate materjali kasutamisega. Seda ka juhul, kui IntelliPoker on eelnevalt olnud teadlik selliste kahjude võimalikkusest.

5. Lepingu rikkumine

 1. Ilma eelarvamusteta teiste IntelliPokeri õiguste suhtes, kui Kasutaja rikub täielikult või osaliselt ükskõik, millist siintoodud lepingupunkti, siis jätab IntelliPoker endale õiguse võtta sellise tegevuse suhtes tarvitusele sobivad meetmed, mis võib olla selle Lepingu lõpetamine, koheselt selle Kasutaja Teenusele juurdepääsu lõpetamine, selle Kasutaja IntelliPokeri konto lõpetamine või juriidilised meetmed selle Kasutaja vastu.
 2. Sa nõustud täielikult kaitsma IntelliPokerit ja tema aktsionäre, juhte ning töötajaid kõigi nõuete, kohustuste, kahjude, kaotuste ja kulude korral, kaasa arvatud juriidilised tasud, mis võivad kuidagimoodi olla põhjustatud järgnevast:
  1. sinu poolne Lepingu täielik või osaline rikkumine;
  2. sinu poolne ükskõik, millise seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumine ning
  3. sinu poolne Teenuse kasutamine või teise isiku Teenuse kasutamine sinu sisselogimise andmeid ( nagu määratud allpool) kasutades, nii sinu volitusel kui ilma selleta.

6. Vastutuse piirangud

Mitte mingitel asjaoludel, kaasa arvatud hoolimatus, ei ole IntelliPoker vastutav erilise, juhusliku, otsese või kaudse kahju eest (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, ärikasumite kaotus, äri katkestus, ärilise informatsiooni kaotus või mõni muu rahaline kaotus), mis on põhjustatud Teenuse kasutamise (või väärkasutamise) poolt. Seda ka juhul, kui IntelliPokeril oli varasem teadmine sellise kahju võimalikkusest.

7. Turvalisus ja sinu konto

 1. Iga IntelliPokeri Kasutaja konto on ligipääsetav läbi unikaalse kasutajatunnuse ("Kasutajatunnus"), mis on identne sinu kasutajatunnusega PokerStarsi Saidil ning unikaalse salasõna ("Salasõna"), mis erineb sinu PokerStarsi Saidil (Kaasutajatunnus ja Salasõna moodustavad "Sisselogimise dokumendid") kasutatavast salasõnast.
 2. Kasutaja nõustub, et tema on ainuisikuliselt vastutav Teenuse kasutamise eest, mis on toimunud läbi tema Sisselogimise dokumentide kasutamise. Ta ei avalikusta oma Sisselogimise dokumente mitte kellelegi.
 3. Kasutaja hoiab oma Sisselogimise dokumendid igal ajal salajastena ning teeb nende konfidentsiaalsuse kaitsmiseks kõik vajalikud jõupingutused. Kõik Sisselogimise dokumentide volitamata kasutused on Kasutaja vastutusel ning seda tõlgendatakse kui tema poolset Teenuse kasutamist ning tema on ka vastutav tagajärgede eest.

8. Lepingu täiendamine

IntelliPoker jätab endale õiguse igal ajal muuta või täiendada seda Lepingut või mõnda selle osa ilma etteteatamata ning sina oled sellise täiendatud lepinguga seotud 14 päeva pärast selle lepingu Saidil avaldamist. Seepärast soovitame me sul külastada Saiti regulaarselt ning kontrollida aktuaalse Lepingu kasutustingimusi. Sinu pidevat Saidi kasutamist tõlgendatakse kui kursis olemist Lepingu täiendamistega.

9. Valitsev seadus

Leping ja kõik sellega seoses olevad teemad on hallatavad ja tõlgendatavad Mani saare seaduste poolt, välja arvatud osad, mis puudutavad seaduste konflikti. Iga osapool nõustub vastuvaidlematult sellega, et Mani saare vastavatel kohtutel on ainupädevus igasuguste hagide, vaidluste ja Lepingut puudutavate lahkarvamuste korral. Osapooled loobuvad õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poolt vastu võetud otsuste seaduslikkus ning nende kohtute pädevus.

10. Lahusus

Kui mõni selle Lepingu klausel on või muutub ebaseaduslikuks, kehtetuks, või mõnes õigusruumis kohaldamatuks, siis ei mõjuta see antud õigusruumis ega ka teistes jurisdiktsioonides teiste Lepingupunktide kehtivust ja kohaldatavust.

11. Lepingu üleandmine

IntelliPoker jätab endale õiguse anda see leping üle täies mahus või osaliselt suvalisel ajal ilma etteteatamata. Kasutaja ei tohi ühtegi enda Lepingus sisalduvat õigust ega kohustust üle anda.

12. Mitmesugust

 1. Kui IntelliPoker ei ole esitanud nõudeid selles Lepingus toodud punktide rikkumise eest (kui IntelliPoker ei ole rangelt nõudnud sellele Lepingule allumist), siis ei tähenda see mingil juhul, et IntelliPoker ka tulevikus ei esitaks toodud punktide rikkumise eest nõudeid.
 2. Mitte miski selles Lepingus ei loo õigusi ega hüvesid kolmandale osapoolele, kes ei ole selle Lepingu osaline.
 3. Mitte miski selles lepingus ei loo meie vahelist partnerlust, agentuuri, usalduskokkulepet, hooldussuhet ega ühisettevõtet.
 4. See Leping kujutab endast täielikku mõistmist ja kokkulepet sinu ja meie vahel, mis puudutab teenust ning on ülim igasuguste meie vaheliste varasemate kokkulepete, mõistmise ja korralduste suhtes.

 Mani saar, September 2008